Wet van 15 oktober 2009 tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitvoeringsorganisaties voor het onderwijs, Centrale Financiën Instellingen en de Informatie Beheer Groep, samen te voegen tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs, de Dienst Uitvoering Onderwijs, en dat het daartoe nodig is de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in te trekken en diverse wetten aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel IIIa
[Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]
Artikel IV
[Wijzigt de Les- en cursusgeldwet.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]
Artikel IX
De Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank wordt ingetrokken.
Artikel X
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.]
Artikel XII
[Wijzigt de Algemene kinderbijslagwet.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet inburgering.]
1.
De personeelsleden in vaste dienst van de Informatie Beheer Groep, van wie de naam is vermeld op een door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep vastgestelde lijst, zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege aangesteld in algemene dienst van het rijk, werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
2.
De personeelsleden in tijdelijke dienst van de Informatie Beheer Groep, van wie de naam is vermeld op een door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep vastgestelde lijst, zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege aangesteld in dienst van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
3.
De overgang van de in het eerste en tweede lid bedoelde personeelsleden vindt plaats in een rechtspositie die in totaliteit ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold bij de Informatie Beheer Groep.
1.
De vermogensbestanddelen van de Informatie Beheer Groep gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet onder algemene titel om niet over op de Staat.
2.
Ingeval krachtens het eerste lid registergoederen overgaan, doet Onze Minister van Financiën de overgang van die registergoederen onverwijld inschrijven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
3.
In wettelijke procedures en rechtsgedingen ter zake van de in het eerste lid bedoelde vermogensbestanddelen treedt met ingang van het in het eerste lid bedoelde tijdstip de Staat in de plaats van de Informatie Beheer Groep.
1.
Lopende wettelijke procedures of rechtsgedingen omtrent de uitoefening van de wettelijke taken van de Informatie Beheer Groep, dan wel vorderingen van de Informatie Beheer Groep voortvloeiende uit haar wettelijke taken worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet voortgezet of overgenomen door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit danwel Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, naargelang van de toedeling bij deze wet van de wettelijke taken van de Informatie Beheer Groep aan voornoemde Ministers.
2.
In zaken waarin voor het in werking treden van deze wet aan de Nationale ombudsman is verzocht een onderzoek te doen dan wel de Nationale ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar een gedraging die kan worden toegerekend aan de Raad van Toezicht of de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, treedt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dan wel Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, naargelang van de toedeling bij deze wet van de wettelijke taken van de Informatie Beheer Groep aan voornoemde Ministers, op dat tijdstip als bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale ombudsman in de plaats van de Raad van Toezicht respectievelijk de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep.
1.
De artikelen 12, 14, eerste, derde en vierde lid, en 19 van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing voor het laatste boekjaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, met dien verstande dat de verplichtingen die voor de Informatie Beheer Groep of haar hoofddirectie voortvloeien uit de genoemde artikelen worden overgenomen door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
2.
De Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 5 van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, blijft bestaan in zijn samenstelling van voor de inwerkingtreding van deze wet voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het eerste lid.
3.
Nadat de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, heeft beëindigd, wordt aan de leden door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eervol ontslag verleend.
Artikel XXIII
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet de zorgdrager, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Archiefwet 1995, van de archiefbescheiden van de Informatie Beheer Groep.
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet College voor examens.]
Artikel XXV
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXVI
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel XXVIIa
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXVIIb
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXVIIc
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXVIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 15 oktober 2009
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de eerste december 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIa
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel Xa
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIIa
Artikel XXVIIb
Artikel XXVIIc
Artikel XXVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht