Wet van 16 september 1999 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs opdat op grond van die wet bekostigde instellingen en andere instellingen die een niet uit de rijksbijdrage bekostigde opleiding educatie verzorgen, het recht kunnen verkrijgen aan de met goed gevolg afgelegde examens of onderdelen van examens van die opleiding een wettelijk geregeld diploma of certificaat te verbinden (erkenning diploma's niet uit rijksbijdrage gefinancierde educatie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is dat op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs bekostigde instellingen en andere instellingen die een niet uit de rijksbijdrage bekostigde opleiding educatie verzorgen, het recht kunnen verkrijgen om aan de met goed gevolg afgelegde examens of onderdelen van examens van die opleiding een wettelijk geregeld diploma of certificaat te verbinden;
dat in verband daarmee wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs wenselijk is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
ARTIKEL II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
ARTIKEL III
De aanwijzing van een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs op grond van artikel 12.2.11 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals luidend op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, dan wel op grond van artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, wordt gewijzigd met dien verstande dat de aanwijzing wordt omgezet in het recht van de desbetreffende instelling om aan de met goed gevolg afgelegde examens of onderdelen van examens van een opleiding voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs een diploma of certificaat te verbinden op grond van artikel 1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
ARTIKEL IV
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
ARTIKEL V
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming studiekosten.]
ARTIKEL VI [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming studiekosten.]
1.
Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen II en VI, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2.
De artikelen II en VI treden in werking op bij koninklijk besluit te bepalen tijdstippen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 september 1999
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de vijfde oktober 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht