Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een aantal onderdelen van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten te wijzigen ten behoeve van een betere werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet financiering decentrale overheden.]
Artikel II
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel III
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel V
Artikel I, onderdeel B, is niet van toepassing op de contracten met betrekking tot hypothecaire leningen of garanties op de verstrekking van hypothecaire leningen door andere financiële instellingen, zoals die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet ten aanzien van het personeel en politieke ambtsdragers van openbare lichamen zijn afgesloten.
Artikel VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 30 oktober 2008
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Minister van Financiën ,
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de achttiende december 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht