Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.

Wijzigingswet Wet financiering volksverzekeringen

Uitgebreide informatie
Wet van 23 oktober 1993, tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de criteria die leiden tot het schuldig nalatig verklaren inzake het betalen van de premies voor de volksverzekeringen aan te passen;
Zoals is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Artikel 18, tweede en derde lid, en artikel 18 a tweede en derde volzin, van de Wet financiering volksverzekeringen, zoals deze komen te luiden ingevolge deze wet, zijn van overeenkomstige toepassing op beslissingen van de Sociale Verzekeringsbank inzake schuldige nalatigheid ter zake van openstaande aanslagen die betrekking hebben op belasting- en premiejaren gelegen voor 1990 voorzover deze beschikkingen genomen zijn na de inwerkingtreding van deze wet.
2.
Met betrekking tot de door de Sociale Verzekeringsbank te verzenden beschikkingen ter zake van openstaande aanslagen die betrekking hebben op belasting- en premiejaren gelegen voor 1990, is artikel 18, vijfde lid van de Wet financiering volksverzekeringen, zoals dat komt te luiden ingevolge deze wet, van overeenkomstige toepassing.
Artikel III
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 oktober 1993
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de drieëntwintigste november 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht