Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige wenselijk is te regelen dat de inburgeringsplichtige de kosten voor zijn inburgering zelf draagt;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inburgering.]
Artikel II
[Wijzigt de Beroepswet.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet participatiebudget.]
Artikel VI
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel IX
[Wijzigt deze wet.]
1.
In het tweede tot en met vijfde lid wordt onder Wet inburgering verstaan: Wet inburgering als laatstelijk luidend voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet.
2.
Op de inburgeringsplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel, b, van de Wet inburgering, voor wie de termijn voor het behalen van het examen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van die wet op grond van artikel 7, eerste lid, of 26 van die wet is aangevangen, blijven hoofdstuk 2 en de artikelen 16, 17, eerste lid, 18, 23, eerste tot en met derde lid, 29 tot en met 37, 47 en 49 van de Wet inburgering van toepassing.
3.
Onverminderd het tweede lid, blijven de artikelen 19, 20 en 22, eerste lid, van de Wet inburgering van toepassing op de inburgeringsplichtige die houder is van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000, en op de geestelijke bedienaar, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet inburgering, die geen oudkomer is als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet inburgering, voor zover zij voor de inwerkingtreding van artikel I van deze wet inburgeringsplichtig zijn geworden.
4.
De oudkomer, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet inburgering, aan wie voor de inwerkingtreding van deze wet geen inburgeringstermijn op grond van artikel 26 van de Wet inburgering is opgelegd, kan tot drie jaar na de inwerkingtreding van artikel I van deze wet in aanmerking komen voor een vergoeding als bedoeld in artikel 18, eerste en vierde lid, van de Wet inburgering, voor zover hij aan de voorwaarden voor toekenning van deze vergoeding heeft voldaan.
5.
De artikelen 24e , 24f en 47 van de Wet inburgering blijven van toepassing op de vrijwillige inburgeraar, bedoeld in artikel 1, onderdeel q, van die wet, die met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de vrijwillige inburgeraar woonplaats heeft in de zin van titel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, op grond van artikel 24d van de Wet inburgering een overeenkomst heeft gesloten tot het volgen van een inburgeringsvoorziening.
6.
Bij regeling van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel wordt een termijn of worden termijnen vastgesteld, waarbinnen van de in het tweede tot en met het vierde lid bedoelde personen in redelijkheid niet kan worden gevergd het examen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inburgering als gewijzigd door deze wet, af te leggen, en waarbinnen deze personen het examen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet inburgering als laatstelijk luidend voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet, kunnen afleggen.
Artikel XI
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 13 september 2012
De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
Uitgegeven de achtentwintigste september 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht