Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de vrijwillige inburgering en het persoonlijk inburgeringsbudget in de Wet inburgering op te nemen en de handhavingstermijnen te harmoniseren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inburgering.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet participatiebudget.]
Artikel IV
Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, eerste lid, en 31, tweede lid, van de Wet inburgering zoals die bepalingen luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen C en Ia, van deze wet, blijft van toepassing ten aanzien van de termijnen voor het behalen van het inburgeringsexamen die vóór dat tijdstip zijn aangevangen, respectievelijk ten aanzien van de verlenging van die termijnen.
Artikel V
Na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van deze wet berust het Besluit inburgering mede op artikel 19, vierde lid, van de Wet inburgering en op artikel 15, tweede lid, van de Wet participatiebudget.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A, onder 1, 2 en 3, D en H, II, onderdelen B en C, en III die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende genoemde artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 27 juni 2008.
3.
Artikel I, onderdelen Ca en Ga, werkt terug tot en met 1 september 2008.
4.
Artikel I, onderdelen F en I, werkt terug tot en met 31 december 2008.
5.
Artikel I, onderdelen A, onder 2a, en J, werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 3 december 2009
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
Uitgegeven de achttiende december 2009
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht