Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten enkele wijzigingen van wetstechnische aard aan te brengen dan wel deze op een aantal punten te verduidelijken en te verbeteren;
Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
Artikel I, onderdelen D, onder 2, voor wat betreft de verwijzing naar artikel 33, tweede en derde lid, en O, onder 1, werken terug tot en met 1 oktober 2009.
3.
De artikelen VIIIa, onderdelen B, D, E en F, en VIIIb werken terug tot en met 1 januari 2010.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 29 april 2010
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de tweeëntwintigste juni 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet investeren in jongeren
Artikel II. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel III. Wijziging van de Wet participatiebudget
Artikel IV. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht
Artikel V. Wijziging van de Beroepswet
Artikel VI. Wijziging van de Wet inburgering
Artikel VII
Artikel VIII. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel VIIIa. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel VIIIb. Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Artikel IX. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht