Wet van 8 november 2012 tot wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om de regels voor de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied ten aanzien van de systematiek in overeenstemming te brengen met de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens in Nederland, en deze regels op te nemen in de Wet luchtvaart;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet wordt een besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven als bedoeld in artikel 8a.54, eerste lid, van de Wet luchtvaart , vastgesteld.
2.
Een algemene maatregel van bestuur die op grond van artikel 108 van de Wet geluidhinder is vastgesteld met betrekking tot een buitenlandse luchthaven, genoemd in artikel 8a.54, eerste lid, van de Wet luchtvaart en de krachtens die maatregel genomen besluiten blijven voor deze luchthaven van kracht tot het tijdstip waarop een besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven voor deze luchthaven in werking treedt.
Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 8 november 2012
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de drieëntwintigste november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel Ia
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht