Wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige bepalingen van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten te wijzigen teneinde mogelijke belemmeringen voor het stroomlijnen en wijzigen van de huidige algemene milieuregels en het vergroten van het toepassingsbereik van die regels weg te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel II
[Wijzigt de Kernenergiewet.]
Artikel III
[Wijzigt de Mijnbouwwet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet ammoniak en veehouderij.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]
Artikel VIII
Na de inwerkingtreding van deze wet berusten de volgende algemene maatregelen van bestuur en regelingen, voor zover zij vóór de inwerkingtreding van deze wet berustten op artikel 8.44 van de Wet milieubeheer, op de artikelen 8.40, 8.41, 8.42, en 8.42a van de Wet milieubeheer:
Besluit beheer autowrakken
Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Besluit glastuinbouw
Besluit hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer
Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen
Besluit LPG-tankstations milieubeheer
Besluit risico's zware ongevallen 1999
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
Besluit verbranden afvalstoffen
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-Richtlijn milieubeheer
Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer
Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer
Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer
Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen
Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
Vuurwerkbesluit
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B
Besluit mestbassins milieubeheer
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
Artikel VIIIa
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VIIIb
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VIIIc
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VIIId
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel VIIIe
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VIIIf
[Wijzigt deze wet.]
Artikel IX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 november 2006
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Uitgegeven de vijfde december 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel VIIIa
Artikel VIIIb
Artikel VIIIc
Artikel VIIId
Artikel VIIIe
Artikel VIIIf
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht