Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de verbetering van de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs wenselijk is onder meer de opzet en inhoud van het voortgezet speciaal onderwijs aan te passen;
dat het daarvoor noodzakelijk is wijzigingen aan te brengen in de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en de Leerplichtwet 1969;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel VII. Overgangsrecht maatschappelijke stage uitstroomprofiel vervolgonderwijs
[Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2014/245.]
1.
Artikel 6f van de Wet op het voortgezet onderwijs is niet van overeenkomstige toepassing ten aanzien van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, artikel 14a, zijn ingestroomd in het voortgezet speciaal onderwijs.
2.
Artikel 6f van de Wet op het voortgezet onderwijs is niet van overeenkomstige toepassing ten aanzien van leerlingen die ingevolge artikel I, onderdeel DD, artikel 173a, vijfde lid, het speciaal onderwijs hebben verlaten en aansluitend zijn ingestroomd in het voortgezet speciaal onderwijs.
1.
Tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel F, artikel 14b, kan het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra leerlingen van 16 jaar en ouder voor wie, in het kader van het onderwijs een deel van het schoolplan op grond van artikel 24 van de Wet op de expertisecentra wordt uitgevoerd aan een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs , in verbinding met een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een examen van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs van het betreffende regionaal opleidingencentrum. Wat betreft leerlingen van 18 jaar en ouder, kan de eerste volzin enkel worden toegepast voor leerlingen die ononderbroken in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs ingeschreven zijn geweest.
2.
Het bevoegd gezag van een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs kan in afwijking van artikel 8.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, in gevallen als geregeld in en met inachtneming van het eerste en derde lid, ook tot examenvoorzieningen van de instelling toelaten zij die niet als examendeelnemer aan de instelling worden ingeschreven maar zijn ingeschreven als leerling aan een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra.
3.
Toepassing van het eerste lid berust op een overeenkomst, gesloten tussen het bevoegd gezag van de school, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, en het bevoegd gezag van een regionaal opleidingencentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs . De overeenkomst omvat in elk geval welke begeleiding door de school aan de leerlingen wordt verzorgd ten behoeve van de deelname aan de examens.
artikel 59a WVO van Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)">
Artikel VIIIb. Invoeringsrecht artikel 59a WVO
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel A, een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd aanwijzen overeenkomstig artikel II, onderdeel A. Die aanwijzing heeft geen betrekking op de periode voorafgaande aan dat tijdstip, en geldt met ingang van dat tijdstip als aanwijzing op grond van artikel 59a van de Wet op het voortgezet onderwijs.
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]
Artikel IX. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan alsmede voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 11 oktober 2012
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de dertiende november 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet op de expertisecentra
Artikel II. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel III. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Artikel IV. Wijziging Leerplichtwet 1969
Artikel V. Wijziging Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
Artikel VI. Wijziging Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (Stb. 2002, 631)
Artikel VII. Overgangsrecht maatschappelijke stage uitstroomprofiel vervolgonderwijs
Artikel VIII. Wijziging in verband met het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties
Artikel VIIIa. Vavo-examen leerlingen (V)SO
Artikel VIIIb. Invoeringsrecht artikel 59a WVO
Artikel VIIIc. Wijziging in verband met de wet van 29 september 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering (Stb. 2011, 497)
Artikel VIIId. Wijziging in verband met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen
Artikel VIIIe. Wijziging in verband met het wetsvoorstel tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
Artikel VIIIf. Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen
Artikel IX. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht