Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enkele uitvoeringstechnische wijzigingen in de Wet op de huurtoeslag door te voeren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]
Artikel IA
[Vervallen]
1.
In afwijking van artikel 27, eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op de huurtoeslag worden de in die leden genoemde bedragen, met uitzondering van de bedragen, bedoeld in artikel 14, eerste lid (norminkomen), niet gewijzigd met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet.
2.
Bij de eerste wijziging na de inwerkingtreding van deze wet van de bedragen, genoemd in de artikelen 17, tweede lid (bij minimum-inkomensijkpunt behorende normhuur), en 18, derde lid (bij referentie-inkomensijkpunt behorende normhuur), wordt een correctie aangebracht naar de mate waarin de huurprijsontwikkeling op 1 juli van het direct aan de datum van inwerkingtreding van deze wet voorafgaande kalenderjaar afweek van de verwachting waarvan werd uitgegaan bij de aanpassing van die bedragen met ingang van 1 juli van dat kalenderjaar.
Artikel IIA
[Wijzigt de Aanpassingswet vierde tranche Awb (kamerstuk 31124).]
Artikel III
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van een bij koninklijk besluit te bepalen jaar met uitzondering van:
a. artikel I, onderdelen B, I en K, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 januari 2008, en
b. artikel IIA dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 12 maart 2009
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie ,
Uitgegeven de zesentwintigste maart 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel IA
Artikel II
Artikel IIA
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht