Wet van 27 oktober 2011 tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek aan te passen aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Besluiten die zijn genomen op grond van artikel 6, eerste en tweede lid, van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek zoals die luidde op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van deze wet, worden geacht te berusten op de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek zoals die luidt na de inwerkingtreding van deze wet.
2.
Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek zoals die gold onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet.
3.
Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek zoals die gold onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijven in stand.
Artikel III. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 27 oktober 2011
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de drieëntwintigste december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging NWO-wet
Artikel II. Overgangsrecht
Artikel III. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht