Wet van 7 juli 1993, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met nascholing
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele onderwijswetten te wijzigen in verband met de bekostiging van nascholing ten behoeve van het primair en het voortgezet onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XV [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1993 met uitzondering van:
a. de artikelen VI, VIII onderdeel A en X die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst,
b. artikel IX dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 januari 1993, en
c. artikel XI aanhef en onderdelen a en b dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 1993 en, indien de wet van 21 april 1993 (Stb. 253) voor 1 augustus 1993 in werking is getreden, terugwerkt tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van genoemde wet.
Artikel XVI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
De tekst van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1993
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de negenentwintigste juli 1993
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht