Wet van 30 mei 1997, houdende wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet (gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie stadsvernieuwing)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat passende gevolgen kunnen worden verbonden aan het niet naleven van bepalingen in de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing die betrekking hebben op het beheer van en de verantwoording over de stadsvernieuwingsfondsen, en dat de Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en de Coördinatiecommissie stadsvernieuwing ophouden te bestaan;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Wet op de stads- en dorpvernieuwing.]
ARTIKEL II
Indien het in artikel IV bedoelde koninklijk besluit inhoudt dat artikel I van deze wet niet meer dan zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar in werking treedt, zijn de artikelen 42 aen 42 b van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, zoals zij door deze wet zijn komen te luiden, vanaf die inwerkingtreding van toepassing op de besteding van en de verantwoording over verleende geldelijke steun als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van genoemde wet voor dat kalenderjaar.
ARTIKEL III
[Wijzigt de Woningwet.]
ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 mei 1997
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de twaalfde juni 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht