Wet van 29 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing gedifferentieerd tarief en verhoging van de zelfstandigenaftrek)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter versterking van de positie van het midden- en kleinbedrijf het gedifferentieerde tarief in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan te passen alsmede de zelfstandigenaftrek in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 te verhogen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
De vennootschapsbelasting over een boekjaar dat voor 1 juli 1994 begint en op of na die datum eindigt wordt, in afwijking in zoverre van artikel 22 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, berekend volgens de volgende formule:
belasting = (X/B * To * G) + (Y/B * Tn * G),
waarin X voorstelt: het aantal voor 1 juli 1994 vallende dagen van het boekjaar;
Y voorstelt: het aantal na 30 juni 1994 vallende dagen van het boekjaar;
B voorstelt: het totale aantal dagen van het boekjaar;
To voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt voor de inwerkingtreding van deze wet;
Tn voorstelt: het tarief van de vennootschapsbelasting zoals dat tarief luidt na de inwerkingtreding van deze wet;
G voorstelt: het belastbare bedrag of het belastbare binnenlandse bedrag.
Artikel IV
Voor het kalenderjaar 1994 geldt in afwijking van het in artikel 44m , tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen voorschrift, het navolgende voorschrift.
gelijk aan of meer dan doch minder dan bedraagt de zelfstandigenaftrek
- f 85 560 f 7395
f 85 560 f 89 180 f 6615
f 89 180 f 92 800 f 5835
f 92 800 f 96 420 f 5055
f 96 420 - f 4275
2.
Bij een winst
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt wat betreft de artikelen I, II, III en IV terug tot en met 1 juli 1994 en werkt wat betreft artikel VIII terug tot en met 9 juni 1994.
2.
Artikel I vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot de heffing over het jaar dat aanvangt op of na 1 juli 1994.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 juni 1994
De Staatssecretaris van Financiƫn,
Uitgegeven de twaalfde juli 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht