Wet van 29 oktober 2009 tot wijziging van enkele wetten vanwege enige technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat enkele technische verbeteringen in de Wet op de zorgtoeslag, de Zorgverzekeringswet, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Wet ambulancevervoer dienen te worden aangebracht en dat een bepaling in een wijzigingswet dient te vervallen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op de zorgtoeslag.]
Artikel II
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel III
[Wijzigt de Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering).]
Artikel IIIa
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]
Artikel IIIb
[Wijzigt de Wet ambulancezorg.]
Artikel IIIc
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]
Artikel IIId
In afwijking van de artikelen 22 juncto 32 van de Wet toelating zorginstellingen zijn op de rechtspositie van het personeel van het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen de regels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij ministeries, niet van toepassing tot 1 januari 2013.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2.
Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 29 oktober 2009
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de zesentwintigste november 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIa
Artikel IIIb
Artikel IIIc
Artikel IIId
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht