Wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het fomatiebudgetsysteem
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs een formatiebudgetsysteem op te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1992 met uitzondering van
a. artikel I onderdelen E en I, en artikel II onderdelen C en F, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst;
b. artikel I onderdeel I, voor zover het betreft artikel 96d, artikel I onderdeel K, voor zover het betreft artikel 104, eerste lid onderdeel c, artikel I onderdeel N, voor zover het betreft artikel 114a, tweede lid, artikel II onderdeel F, voor zover het betreft artikel 93e, artikel II onderdeel H, voor zover het betreft artikel 101, eerste lid onderdeel c, artikel II onderdeel K, voor zover het betreft artikel 110a, tweede lid, artikel III onderdeel E, voor zover het betreft artikel 84b, en artikel III onderdeel F, voor zover het betreft artikel 96d, eerste lid onderdeel c, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip;
c. artikel III onderdelen H, I en J en artikel IV, die in werking treden met ingang van 1 januari 1993.
2.
Tot het in het eerste lid onder b bedoelde tijdstip kunnen bij ministeriƫle regeling voorschriften worden gegeven met betrekking tot de kosten van vervanging.
3.
De artikelen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertsiecentra zoals gewijzigd door de in het eerste lid onder a genoemde artikelen, vinden voor de eerste maal toepassing ten aanzien van het schooljaar 1992-1993.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 februari 1992
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Uitgegeven de negentiende maart 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht