Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gemeenten meer verantwoordelijkheid te geven bij de bestrijding van onderwijsachterstanden;
Dat het tevens wenselijk is scholen te stimuleren gerichter aandacht te besteden aan het bestrijden van onderwijsachterstanden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL XII. INWERKINGTREDING [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
Indien het bij koninklijke boodschap van 28 december 1996 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Kamerstukken 25 176) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking, met dien verstande dat
a. besluiten over het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, gebaseerd op deze wet, voor het eerst betrekking hebben op de periode vanaf 1 augustus 1998,
b. de voorschriften die ingevolge de artikelen I tot en met IV van deze wet worden gewijzigd en zoals die golden op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing blijven tot 1 augustus 1998, en
c. de artikelen IX, X en XI terugwerken tot en met 20 juni 1997.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 mei 1997
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de negentiende juni 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS
ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA
ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORGEZET ONDERWIJS
ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE WET STIMULERING SOCIALE VERNIEUWING
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
Artikel VIII
ARTIKEL IX
ARTIKEL X
ARTIKEL XI
ARTIKEL XII. INWERKINGTREDING
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht