Wet van 25 april 1996, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs inzake onder meer de overboeking van niet bestede vergoedingen, wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs inzake onder meer de overboeking van niet bestede vergoedingen en het vervallen van de verplichte pauze en wijziging van een aantal andere wetten in verband met het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in geval van samenvoeging van scholen en gelijksoortige situaties een voorziening te treffen ten aanzien van de uit ’s Rijks kas ontvangen niet bestede vergoedingen en dat de verplichte pauze van een uur voor leerlingen in het speciaal onderwijs komt te vervallen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;
ARTIKEL I [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
ARTIKEL II [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
ARTIKEL III [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Overgangswet ISOVSO.]
ARTIKEL IV [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]
ARTIKEL VIII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de wet van 15 december 1993, houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1993, 716). ]
1.
Indien deze wet vóór 1 augustus 1996 in het Staatsblad wordt geplaatst, treedt deze wet, met uitzondering van artikel I, onderdeel F, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen III en IV terugwerken tot en met 1 augustus 1995 en treedt artikel I, onderdeel F, in werking met ingang van 1 augustus 1996.
2.
Indien deze wet op of na 1 augustus 1996 in het Staatsblad wordt geplaatst, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat artikel I, onderdeel F, terugwerkt tot en met 1 augustus 1996 en de artikelen III en IV terugwerken tot en met 1 augustus 1995.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 25 april 1996
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven de achtentwintigste mei 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
ARTIKEL IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht