Wet van 3 december 1992, houdende wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het leerlingwezen en de Wet op de onderwijsverzorging in verband met onder meer de invoering van de mogelijkheid van bestuursaanstelling, het decentraal georganiseerd overleg, de invoering van de mogelijkheid van centrale diensten en de uitbreiding van de bevoegdheden van de commissies van beroep (regelingen i.v.m. invoering FBS)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wettelijke belemmeringen voor de mogelijkheid van bestuursaanstelling weg te nemen;
Overwegende dat het tevens wenselijk is de wettelijke bepalingen aan te vullen die betrekking hebben op georganiseerd overleg op schoolniveau;
Overwegende dat het voorts wenselijk is de bevoegde gezagsorganen in staat te stellen rechtspersonen op te richten ten behoeve van centrale dienstverlening;
Overwegende dat het verder wenselijk is de bevoegdheden van de commissies van beroep uit te breiden in verband met de invoering van het formatiebudgetsysteem in het primair en voortgezet onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XIV [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel XVII. Inwerkingtreding [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, doch voor wat betreft de artikelen I, II en III met ingang van 1 augustus 1992, met uitzondering van artikel III, onderdelen M en N, die in werking treden met ingang van 1 januari 1993. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 1992, treden de artikelen I, II en III, in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met uitzondering van artikel III onderdelen M en N, die in werking treden met ingang van 1 januari 1993.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 december 1992
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de twee├źntwintigste december 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht