Wet van 19 december 1996 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs met betrekking tot de financiële gelijkstelling en enige technische aanpassingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling van de financiële gelijkstelling te herzien en daartoe de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs te wijzigen, alsmede dat het wenselijk is enige technische aanpassingen aan te brengen in die wetten en enige andere wetten;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
ARTIKEL II [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
ARTIKEL III [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
ARTIKEL VI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
ARTIKEL VII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
ARTIKEL VIII [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
ARTIKEL IX [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet van 4 juli 1996 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen inzake vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (vereenvoudiging Londo) (Stb. 1996, 403) .]
ARTIKEL X [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet van 14 november 1996 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake de bestuursvorm van het openbaar onderwijs .]
ARTIKEL XI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Wijzigt de Wet van 14 november 1996 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake de bestuursvorm van het openbaar onderwijs .]
1.
Deze wet treedt met uitzondering van de artikelen VI, VII en VIII in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treedt deze wet met uitzondering van de artikelen VI, VII en VIII in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat zij voor wat betreft artikel I, onderdelen B tot en met J, N punt 2, O punt 3 , S punten 1 tot en met 3, artikel II, onderdelen B tot en met K, R punt 2, T punten 1 tot en met 3, artikel III, onderdeel A, artikel IV en artikel IX terugwerkt tot en met 1 januari 1997.
2.
De artikelen VI, VII en VIII van deze wet treden in werking met ingang van een bij wet te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 1996
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven drieëntwintigste december 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV. WIJZIGING OISOVSO
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
ARTIKEL IX
ARTIKEL X
ARTIKEL XI
ARTIKEL XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht