Wet van 21 april 1993, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, ten behoeve van de opheffing of vermindering van onderwijsachterstanden (regeling onderwijsvoorrangsgebieden)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot maatregelen voor het opheffen of verminderen van onderwijsachterstanden van leerlingen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de onderscheiden artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden bepaald.
2.
Het eerste tijdvak, bedoeld in de artikelen 111a, vierde lid, onderdeel f, van de Wet op het basisonderwijs , 107a, vierde lid, onderdeel f van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en 102b, vierde lid, onderdeel f van de Wet op het voortgezet onderwijs , vangt aan op 1 augustus 1993.
Artikel VI [Materieel uitgewerkt per 04-07-2013]
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 21 april 1993
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de achttiende mei 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht