Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op het financieel toezicht te wijzigen in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
1.
Een ieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, naar hij weet of behoort te weten, beschikt over tenminste vijf procent van het kapitaal in een uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht doet daarvan binnen vier weken na dat tijdstip melding aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten:
a. indien hij daarvan niet eerder melding heeft gedaan; of
b. indien hij daarvan eerder melding heeft gedaan maar het aantal en de soort aandelen door de inwerkingtreding van deze wet gewijzigd zijn ten opzichte van de laatst gedane melding.
2.
De melding, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan overeenkomstig het Besluit melding zeggenschap en kapitaal belang in uitgevende instellingen Wft . Aan de verplichting op grond van het eerste lid is voldaan indien ter zake van hetzelfde feit een onverwijlde melding is gedaan op grond van de artikelen 5:38, eerste lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:42, of 5:43, eerste of tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht.
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt deze wet.]
3.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (naar aanleiding advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code 30 mei 2007)(Kst. 32014).]
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 1 december 2011
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de twintigste december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel IIa
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht