Wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te wijzigen in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel II. Wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]
Artikel IIIa
Vervallen
WHW als gevolg van de invoering van het onderwijsnummer van Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)">
Artikel IIIb. Wijzigingen in de WHW als gevolg van de invoering van het onderwijsnummer
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]
Artikel IVa. Wijziging WTOS
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]
Artikel V. Herplaatsing Wet op het onderwijstoezicht
De tekst van de Wet op het onderwijstoezicht wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de nummering van de artikelen en hoofdstukken opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen en hoofdstukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.
Artikel VI. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en waarbij artikel I, onderdelen H, voor wat betreft artikel 6.3, en O, kan terugwerken tot en met 12 september 2002 en artikel I, onderdeel O, eerst van toepassing kan zijn op opleidingen die starten met ingang van het studiejaar 2004–2005.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 juni 2002
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,
Uitgegeven de achttiende juni 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel II. Wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht
Artikel III. Wijzigingen in de WHW als gevolg van de Wet op het onderwijstoezicht
Artikel IIIa
Artikel IIIb. Wijzigingen in de WHW als gevolg van de invoering van het onderwijsnummer
Artikel IV. Wijziging WSF 2000
Artikel IVa. Wijziging WTOS
Artikel V. Herplaatsing Wet op het onderwijstoezicht
Artikel VI. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht