Wet van 12 juni 2008 tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van 2009 en de wijziging van het afbouwpercentage
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bedrag van het kindgebonden budget vanaf 2009 in de wet op te nemen en het afbouwpercentage te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
artikel 3.100 Wet inkomstenbelasting 2001 van Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage)">
Artikel III. Overgangsbepaling artikel 3.100 Wet inkomstenbelasting 2001
De kindertoeslag, bedoeld in artikel 6a, van de Wet op het kindgebonden budget, behoort niet tot de aangewezen periodieke uitkeringen en verstrekkingen, bedoeld in artikel 3.100 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Artikel IV. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kunnen terugwerken tot en met een in het desbetreffende besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 juni 2008
De Minister voor Jeugd en Gezin ,
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de tiende juli 2008
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet op het kindgebonden budget
Artikel II. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
Artikel III. Overgangsbepaling artikel 3.100 Wet inkomstenbelasting 2001
Artikel IV. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht