Wet van 29 september 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de instelling van het diplomaregister hoger onderwijs, beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, NT2 en inburgering
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bestrijding van diplomafraude en vermindering van administratieve lasten van onderwijsinstellingen en burgers wenselijk is om een diplomaregister in te richten en daarmee zekerheid te verschaffen over het al dan niet bezitten van een getuigschrift hoger onderwijs of een diploma beroepsonderwijs, voortgezet (algemeen volwassenen)onderwijs, Nederlands als tweede taal of inburgering; dat daartoe onder meer de Wet op het onderwijstoezicht dient te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Onze Minister neemt de gegevens die zijn opgenomen in het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, bedoeld in artikel 7.52 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zoals luidend op 1 januari 2011, het basisregister onderwijs, bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht, het Informatiesysteem Inburgering, bedoeld in artikel 47 van de Wet inburgering en het Examen Organisatie Systeem met gegevens over staatsexamens op in het diplomaregister, voor zover het betreft waardedocumenten en diplomagegevens als bedoeld in de artikelen 24n en 24o van de Wet op het onderwijstoezicht zoals luidend na de inwerkingtreding van deze wet.
2.
Bij de toepassing van het eerste lid, vervangt Onze Minister de nummers die in het Centraal register inschrijving hoger onderwijs aan de studenten zijn toegekend door een persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht zoals luidend na de inwerkingtreding van deze wet.
3.
Bij de toepassing van het eerste lid wordt met het propedeutisch examen van een opleiding hoger beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 24n, onder a, van de Wet op het onderwijstoezicht, gelijkgesteld het propedeutisch examen, bedoeld in artikel 7.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zoals luidend op 31 augustus 2002.
4.
Bij de toepassing van het eerste lid worden met het afsluitend examen van een opleiding hoger onderwijs, bedoeld in artikel 24n, onder a, van de Wet op het onderwijstoezicht, gelijk gesteld de examens, bedoeld in de artikelen 7.20 en 7.20a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zoals luidend op 31 augustus 2002.
A.
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]
B.
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel IX
[Vervallen]
Artikel X. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 29 september 2011
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de vierde november 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht
Artikel II. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel III. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs
Artikel IV. Wijziging Wet inburgering
Artikel V. Wijziging Leerplichtwet 1969
Artikel Va. Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel VI. Overgangsbepaling CRIHO, BRON, EOS en Informatiesysteem Inburgering
Artikel VII. Samenloop met Wet invoering persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 2001, 681)
Artikel VIII. Samenloop met wetsvoorstel geïntegreerd toezicht (kamerstukken II 2009/10, 32 193)
Artikel IX
Artikel X. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht