Wet van 24 mei 2004 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband met de beëindiging van de bekostiging van het onderwijs in allochtone levende talen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bekostiging van het onderwijs in allochtone levende talen te beëindigen; dat daartoe de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra dienen te worden gewijzigd; dat daarmee samenhangend tevens de Wet op het voortgezet onderwijs voor wat betreft het onderwijs in de taal van het land van oorsprong dient te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel IV
De ingevolge deze wet gewijzigde artikelen van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs zoals die luidden op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet, blijven van toepassing op de tijdvakken waarvoor zij gelding hadden.
Artikel V
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, dan wel bij ministeriële regeling, worden voorschriften gegeven met betrekking tot de opvang van de personele gevolgen van de inwerkingtreding van deze wet.
Artikel VI
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de beroepen in het onderwijs.]
Artikel VIIA
[Wijzigt de Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur.]
Artikel VIIB
[Wijzigt de Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur.]
Artikel VIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 mei 2004
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,
Uitgegeven de zeventiende juni 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIIA
Artikel VIIB
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht