Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op het principe dat de provincie Fryslân, waarin het Fries als officiële taal naast het Nederlands fungeert, zeggenschap krijgt over het beleid aangaande die taal, wenselijk is dat de kerndoelen voor het onderwijs in de Friese taal in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs worden vastgesteld door provinciale staten van Fryslân, en dat op basis van die kerndoelen onderwijs wordt verzorgd na goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; dat daartoe onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra gewijzigd dienen te worden;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
2
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra en de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)]
artikel I met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194), de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (Stb. 2012, 216) en de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533) van Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)">
Artikel VI. Samenloop van artikel I met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194), de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (Stb. 2012, 216) en de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)
1.
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs en de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]
2.
[Wijzigt de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, de Wet op het primair onderwijs en Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (wettelijke verankering afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs).]
3.
[Wijzigt de Leerplichtwet 1969, de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (wettelijke verankering afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs) en de Wet op het primair onderwijs.]
4.
[Wijzigt deze wet, de Wet op het primair onderwijs en de Leerplichtwet 1969.]
5.
[Wijzigt de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, de Wet op het primair onderwijs, de Leerplichtwet 1969 en deze wet.]
artikel II met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545) van Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)">
Artikel VII. Samenloop van artikel II met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545)
1.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs).]
2.
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.]
artikel III met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194) en de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545 ) van Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)">
Artikel VIII. Samenloop van artikel III met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194) en de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545 )
1.
[Wijzigt de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.]
2.
[Wijzigt de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en de Wet op de expertisecentra.]
3.
[Wijzigt deze wet en de Wet op de expertisecentra.]
4.
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) en deze wet.]
artikel IV met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533) van Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)">
Artikel IX. Samenloop van artikel IV met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)
[Wijzigt de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]
Artikel X. Overgangsrecht
Tot het tijdstip waarop voor het eerst kerndoelen in werking treden die zijn vastgesteld door provinciale staten van Fryslân volgens de daartoe in artikel I, artikel II, artikel III onderscheidenlijk artikel V opgenomen procedure, zijn in afwijking van die artikelen de kerndoelen Friese taal en de kerndoelen Friese taal en cultuur van toepassing op de te onderscheiden soorten onderwijs, zoals die kerndoelen luidden tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen.
Artikel XI. Publicatie Friese vertaling
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt zorg voor een vertaling in de Friese taal van deze wet met uitzondering van de artikelen XIA en XIB, en plaatst deze in de Staatscourant.
Artikel XII. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 7 mei 2014
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de vierde juni 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging Wet op het primair onderwijs
Artikel II. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel III. Wijziging Wet op de expertisecentra
Artikel IV. Wijziging Wet op het onderwijstoezicht
Artikel V. Wijziging in verband met de Wet tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545)
Artikel VI. Samenloop van artikel I met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194), de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (Stb. 2012, 216) en de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)
Artikel VII. Samenloop van artikel II met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545)
Artikel VIII. Samenloop van artikel III met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194) en de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545 )
Artikel IX. Samenloop van artikel IV met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)
Artikel X. Overgangsrecht
Artikel XI. Publicatie Friese vertaling
Artikel XIa. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem
Artikel XIb. Wijziging van de Wet op de expertisecentra in verband met centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem
Artikel XII. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht