Wet van 26 mei 2011 tot wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling omtrent samenwerkingsscholen;
dat in verband hiermee wijziging van enkele onderwijswetten noodzakelijk is;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel IIIb. Samenloop indien wetsvoorstel fusietoets later in werking treedt
[Wijzigt de Wijzigingswet diverse onderwijswetten (invoeren fusietoets in het onderwijs).]
1.
Burgemeester en wethouders van de gemeente waar de school is gevestigd, en een rechtspersoon die zich de instandhouding van die school ten doel stelt, kunnen samen binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet bij Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aanvraag indienen om de school als samenwerkingsschool in de zin van deze wet aan te laten merken, indien het betreft een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs waarvoor eerder op grond van artikel 84 van de Wet op het primair onderwijs , onderscheidenlijk artikel 63a van de Wet op het basisonderwijs , goedkeuring is verleend voor uitbreiding met een richting onderscheidenlijk openbaar onderwijs.
2.
Artikel 17d, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 13 van de Wet medezeggenschap op scholen zijn niet van toepassing op de totstandkoming van een samenwerkingsschool op grond van deze overgangsbepaling.
Artikel VI. Inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 26 mei 2011
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de eenentwintigste juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs
Artikel II. Wijziging van de Wet op de expertisecentra
Artikel III. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel IIIa. Samenloop indien wetsvoorstel fusietoets eerder in werking treedt
Artikel IIIb. Samenloop indien wetsvoorstel fusietoets later in werking treedt
Artikel IV. Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen
Artikel V. Overgangsbepaling bestaande samenwerkingsscholen
Artikel VI. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht