Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het internationaal georiënteerd basisonderwijs in afdelingen van basisscholen wettelijk te verankeren;
dat daartoe de Wet op het primair onderwijs dient te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
1.
De afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet door Onze minister werden bekostigd, worden aangemerkt als afdelingen als bedoeld in artikel 85a van de Wet op het primair onderwijs.
2.
Artikel 40, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs is niet van toepassing ten aanzien van de leerlingen die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet onderwijs volgden op de afdeling als bedoeld in het eerste lid.
3.
Indien deze wet in werking treedt tijdens een periode van 5 jaar als bedoeld in artikel 113, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs ontvangen de scholen met een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs als bedoeld in artikel 85a van genoemde wet voor de resterende duur van die periode een afzonderlijke bekostiging voor de materiële instandhouding van de afdeling.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 19 april 2012
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Invoeringsbepaling
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht