Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget in te voeren en een horizonbepaling in te voeren voor tijdelijke afwijkingen van de basisvormingsbepalingen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel II
[Wijzigt de Beroepswet.]
Artikel III
[Wijzigt de Experimentenwet onderwijs.]
Artikel IV
[Wijzigt de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.]
Artikel V
[Wijzigt de Invoeringswet W. H. B. O.]
Artikel VI
[Wijzigt de Les- en cursusgeldwet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet medezeggenschap onderwijs 1992.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet overige OCenW-subsidies.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]
Artikel XIVa
[Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]
Artikel XIVb
[Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs).]
Artikel XVIa
[Wijzigt de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]
Artikel XVII
Voor zover nodig ten behoeve van een goede en tijdige invoering worden voor het schooljaar 2002–2003, in afwijking van artikel 10g, achtste lid, en artikel 77, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de in die artikelleden bedoelde voorschriften vastgesteld bij ministeriële regeling. De tweede volzin van artikel 77, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
Artikel XVIII
De artikelen 124 tot en met 288 van de Wet op het voortgezet onderwijs en de daarop gebaseerde algemeen verbindende voorschriften zoals deze luidden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel II, van deze wet blijven van toepassing op
a. aanvragen die op grond van die artikelen of die voorschriften binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingediend en betrekking hebben op de periode voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel II, van deze wet,
b. bezwaarschriften en beroepschriften die binnen de daarvoor geldende termijn zijn ingediend met betrekking tot die artikelen of die voorschriften en betrekking hebben op de periode voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel II, van deze wet,
c. de afrekening van vergoedingen op grond van die artikelen of die voorschriften voor de periode voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel II, van deze wet.
Artikel XIXa
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XIXb
[Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht, kamerstuk 27783.]
1.
Deze wet treedt met uitzondering van artikel XVI in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2.
Artikel XVI treedt onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 mei 2002
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de achttiende juni 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XIVa
Artikel XIVb
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVIa
Artikel XVII
Artikel XVIIa
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XIXa
Artikel XIXb
Artikel XX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht