Wet van 15 december 2011 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs alsmede in verband met het beperken van de mogelijkheid tot het inzetten van onbevoegden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs uit te breiden en te verduidelijken en dat het mitsdien wenselijk is docenten primair onderwijs benoembaar te maken in het praktijkonderwijs en een overzicht tot stand te brengen van geldende bekwaamheidseisen voor algemeen gebruikelijke vakken, die niet worden genoemd in het getuigschrift, alsmede dat het wenselijk is de mogelijkheid tot het inzetten van onbevoegden te beperken;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel III. Inwerkingtreding [Materieel uitgewerkt per 01-08-2014]
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kan ten aanzien van de artikelen I, onderdeel A, onder 1, en II, onderdeel A, onder 1, terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, welk tijdstip voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 15 december 2011
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de derde februari 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel Ia. Wijziging van de Wet op de expertisecentra
Artikel II. Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs BES
Artikel IIa
Artikel III. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht