Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en de Aanvullende overeenkomst arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht (contractperiode 1 april 1995 tot en met 31 maart 1997) de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren te wijzigen en om daarnaast enige wijzigingen in andere wetten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet van 7 september 1972 (Stb. 461).]
1.
De voor een rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding op 31 december 1996 geldende arbeidsduur wordt met ingang van 1 januari 1997 van rechtswege verminderd met twee achtendertigste deel en naar boven afgerond op twee decimalen.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de leden van, de gerechtsauditeurs bij en de griffiers van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de leden van en de gerechtsauditeurs bij het College van beroep studiefinanciering, en de gewone en plaatsvervangende leden van de Tariefcommissie.
1.
De kantonrechters die tot 1 april 1995 werden bezoldigd volgens salariscategorie 8b worden met ingang van dat tijdstip in salariscategorie 8 ingepast op het naast hogere bedrag.
2.
De kantonrechters die tot 1 april 1995 werden bezoldigd volgens salariscategorie 8c worden met ingang van dat tijdstip in salariscategorie 8 ingepast op het bedrag volgend op het naast hogere bedrag.
3.
De kantonrechters, bedoeld in het eerste en het tweede lid, genieten vervolgens telkens na één jaar het daarna in de schaal vermelde salaris.
5.
Voor de bepaling van het naast hogere bedrag, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt onder het salaris dat de betrokkenen tot 1 april 1995 genoten niet begrepen een salarisvermeerdering als bedoeld in artikel 11 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
Artikel VII
[Wijzigt de Beroepswet.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de studiefinanciering.]
Artikel X
[Wijzigt de Tariefcommissiewet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]
1.
Deze wet treedt wat de volgende onderdelen betreft in werking met ingang van de eerste dag van de maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug als volgt:
a. wat artikel I, onderdelen A, F, G en H en artikel VI betreft: tot en met 1 april 1995;
b. wat artikel I, onderdeel B, betreft: tot en met 1 oktober 1995;
c. wat artikel I, onderdeel C, betreft: tot en met 1 oktober 1996;
d. wat artikel I, onderdelen D, J, K, L, M, N, O, onderdeel a, P, Q, S, en de artikelen IV, V, en VII tot en met X betreft: tot en met 1 januari 1997.
2.
Artikel I, onderdeel E, en artikel XI treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
3.
Voor het overige treedt deze wet in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 februari 1998
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de vijfde maart 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
ARTIKEL IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht