Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]
Artikel III
[Wijzigt de Beroepswet.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.]
Artikel IVa
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
Artikel IVb
[Wijzigt de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.]
1.
De benoemingen van degenen, die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet als coördinerend vice-president of vice-president van een gerechtshof, de Centrale Raad van Beroep onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn benoemd, worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming als senior raadsheer in het desbetreffende college. Zij worden als zodanig niet beëdigd of geïnstalleerd.
2.
De benoemingen van degenen, die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet als coördinerend vice-president van een rechtbank zijn benoemd, worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming als senior rechter A van een rechtbank. Zij worden als zodanig niet beëdigd of geïnstalleerd.
3.
De benoemingen van degenen, die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet tot vice-president van een rechtbank zijn benoemd, worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming tot senior rechter van een rechtbank. Zij worden als zodanig niet beëdigd of geïnstalleerd.
4.
In afwijking van artikel 7, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren worden de coördinerend vice-presidenten die ingevolge het eerste lid worden benoemd tot senior raadsheer in een gerechtshof, de Centrale Raad van Beroep onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven, voor de bepaling van hun salaris ingedeeld in de in dat artikel vermelde categorie 6, voor zolang zij zijn benoemd als senior raadsheer.
Artikel VI
De benoemingen van degenen, die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, als officier van justitie in de rang officier eerste klasse zijn benoemd, worden van rechtswege gewijzigd in een benoeming als senior officier van justitie. Zij worden als zodanig niet beëdigd of geïnstalleerd.
Artikel VII
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 3 december 2009
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de eenendertigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel IVa
Artikel IVb
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht