Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2007.

Wijzigingswet Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, enz. (aanpassing vergoeding van verblijfkosten)

Uitgebreide informatie
Wet van 16 mei 1994, tot aanpassing van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer en enige andere wijzigingen van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en daarmee verband houdende wijzigingen in andere wetten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan te passen in verband met de inwerkingtreding van het Reisbesluit binnenland en daartoe de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer te wijzigen en in deze wet enkele andere wijzigingen aan te brengen, alsmede enkele andere wetten in verband hiermee te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
In afwijking van de artikelen 5 en 12 a van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, worden de bedragen, bedoeld in de artikelen 3, 4, 11 en 12 van die wet per 1 april 1992 en 1 januari 1993 opnieuw vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur overeenkomstig de artikelen 5, 11, vierde lid, en 12, derde lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, zoals die wet vóór de inwerkingtreding van deze wet luidde.
Artikel V
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IX
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel X
De tekst van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.
Artikel XI
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1993.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 mei 1994
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de tweede juni 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht