Wet van 15 maart 2010 tot harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer te harmoniseren, alsmede dat het wenselijk is dat de leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement hun nevenfuncties en de daaraan verbonden inkomsten openbaar maken en dat leden van de Eerste Kamer hun nevenfuncties openbaar maken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement.]
Artikel VII
[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]
1.
Degene die in het tijdvak van 1 januari 2004 tot 1 januari 2006 lid was van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangt over een periode van zijn lidmaatschap in dat tijdvak ter vergoeding van reiskosten buiten het woon-werkverkeer een bedrag gelijk aan de op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 maximale belastingvrije vergoeding voor autokosten in dat tijdvak, op basis van 17.500 kilometer per jaar, vermeerderd met € 0,10 per kilometer.
2.
Degene die in het tijdvak van 1 januari 2004 tot 1 januari 2006 lid was van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ontvangt over een periode van zijn lidmaatschap in dat tijdvak ter vergoeding van reiskosten een bedrag gelijk aan de op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 maximale belastingvrije vergoeding voor autokosten in dat tijdvak, op basis van 13.000 kilometer per jaar, vermeerderd met € 0,10 per kilometer.
Artikel VIIb
De wet van 20 december 2001 tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer alsmede een regeling voor diverse politieke ambtsdragers met betrekking tot geheven Waz-premie (aanpassing onkostenvergoedingen en compensatie Waz-premie) (Stb. 704) wordt ingetrokken.
Artikel VIIc
De wet van 30 mei 1997 tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europese Parlement (wijziging bedragen schadeloosstelling en vergoedingen) (Stb. 250) wordt ingetrokken.
1.
De artikelen I, II, III, VII, onderdelen E, G, H, I, J, K, N, O, P, R en S, VIIa, VIIb en VIIc treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
2.
Artikel VII, onderdeel J, werkt terug tot en met 1 januari 2004.
3.
Artikel VII, onderdeel G, werkt terug tot en met 1 januari 2005.
4.
De artikelen I, onderdeel Bb, en II, onderdeel F, werken terug tot en met 1 januari 2006.
5.
Artikel VII, onderdelen I, K, N, O, P, R en S, werkt terug tot en met 1 januari 2009.
6.
Artikel VII, onderdelen A, B, C, D, F, L, M, Q en T, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 15 maart 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de drieëntwintigste maart 2010
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIIa
Artikel VIIb
Artikel VIIc
Artikel VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht