Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2007.

Wijzigingswet Wet subsidiëring politieke partijen (Verhoging subsidiebedragen)

Uitgebreide informatie
Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen (Verhoging subsidiebedragen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de subsidiebedragen, genoemd in de Wet subsidiëring politieke partijen te verhogen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet subsidiëring politieke partijen.]
Artikel II
Voor de toepassing van artikel 6 van de Wet subsidiëring politieke partijen gelden, in afwijking van artikel I, voor het jaar 2001 de volgende bedragen:
a. Voor het basisbedrag, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, geldt een bedrag van € 66 619,47.
b. Voor het bedrag per kamerzetel van de politieke partij, bedoeld artikel 6, eerste lid, onder a, geldt een bedrag van €21 338,11.
Artikel III
Voor de toepassing van de Wet subsidiëring politieke partijen ten aanzien van het kalenderjaar 2001 geldt dat de in deze wet bedoelde subsidie aan een politieke partij, tevens verstrekt kan worden voor in artikel 5 van deze wet bedoelde uitgaven die samenhangen met activiteiten die hebben plaatsgevonden in het kalenderjaar 2002.
Artikel IV
Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 mei 2002
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven vijfentwintigste juni 2002
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht