Wet van 30 juni 2005 tot wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, ter verbetering van de financiële positie en het functioneren van politieke partijen, de subsidiebedragen, genoemd in de Wet subsidiëring politieke partijen te verhogen, de subsidiegrondslagen te wijzigen en de subsidiabele doelen te verbreden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet subsidiëring politieke partijen.]
Artikel II
Voor de toepassing van de Wet subsidiëring politieke partijen ten aanzien van het kalenderjaar 2004 geldt dat de in deze wet bedoelde subsidie aan een politieke partij tevens verstrekt kan worden voor in artikel 5 van deze wet bedoelde uitgaven die samenhangen met activiteiten in het kalenderjaar 2005.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2004.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 juni 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de zesentwintigste juli 2005
De Minister van Justitie a.i. ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht