Wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de compensatie voor het verplicht eigen risico af te schaffen omdat ze in onvoldoende mate gericht zijn op de doelgroep met meerkosten respectievelijk eigen betalingen in verband met het verplicht eigen risico vanwege de chronische ziekte of handicap, de criteria voor toekenning vaak aanpassing behoeven en tot risico’s op het punt van de budgettaire beheersbaarheid leiden, dat het gewenst is de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten af te schaffen omdat ook deze regeling in onvoldoende mate gericht is op de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten en de regeling lastig uitvoerbaar en handhaafbaar is, dat het gewenst is in verband met het vervallen van de aftrek uitgaven voor specifieke zorgkosten ook de tegemoetkoming specifieke zorgkosten af te schaffen, en dat het gewenst is de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]
Artikel II
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel III
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel IIIA
[Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]
Artikel X
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de bedragen, genoemd in de artikelen VI tot en met IX, na het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen eenmalig per 1 januari 2014 vervangen door een ander bedrag. Dat bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en de uitkomst vervolgens naar boven af te ronden op hele getallen.
Artikel XI
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel XIII
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt ingetrokken.
Artikel XIV
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel XV
[Wet op de zorgtoeslag.]
1.
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten , zoals die op 31 december 2015 luidde, blijft van toepassing op besluiten met betrekking tot de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van die wet, die het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, voor 1 januari 2016 heeft genomen.
2.
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten , zoals die op 31 december 2013, luidde, blijft van toepassing op besluiten met betrekking tot de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 10 van die wet, die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voor 1 januari 2014 heeft genomen.
3.
Artikel 118a van de Zorgverzekeringswet zoals dat op 31 december 2014 luidde, blijft van toepassing op besluiten met betrekking tot de uitkering, bedoeld in artikel 118a van die wet, die het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, voor 1 januari 2015 heeft genomen.
4.
De uitgaven na 31 december 2015 in verband met de besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, komen ten laste van ’s Rijks kas.
5.
De uitgaven na 31 december 2014 in verband met de besluiten, bedoeld in het derde lid, komen ten laste van het Zorgverzekeringsfonds, genoemd in artikel 39, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.
1.
Artikel I, artikel II, onderdelen B, C, onder 1, en F, artikel III, onderdeel A, onder 1, artikel IIIA, artikel V, onderdeel A, de artikelen VI tot en met XII, artikel XIV, tweede lid, en artikel XV treden in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treden de hiervoor genoemde artikelen en onderdelen daarvan, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werken deze terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel XVIII
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen drie jaar na de inwerkingtreding als bedoeld in artikel XVII, eerste lid, van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 4 juni 2014
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Staatssecretaris van Financiën,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de vijftiende juli 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIA
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht