Wet van 20 oktober 2006 tot wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 te wijzigen in verband met de vereenvoudiging van de systematiek toeslag premie ziektekostenverzekering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]
Artikel III
De Wet Stichting I.C.O.D.O. wordt ingetrokken.
Artikel IV
Indien de uitkeringsgerechtigde op het moment van inwerkingtreding van deze wet reeds de toeslag, genoemd in de artikelen 20, eerste lid (oud) en 21 (oud) van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de artikelen 14, tweede lid (oud), en 15, eerste en tweede lid (oud) van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, ontvangt, wordt voor de eenmalige vaststelling als bedoeld in de artikelen 20, tweede lid (nieuw) en 21, tweede lid (nieuw) van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 en de artikelen 14, derde lid (nieuw) en 15, tweede lid (nieuw) van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 uitgegaan van de vastgestelde premielasten voor het jaar 2004. Het bedrag van de vastgestelde premielasten wordt voor het jaar 2005 en de daaropvolgende jaren tot de inwerkingtreding van deze wet geïndexeerd op basis van het Nederlandse consumentenprijsindexcijfer.
Artikel V
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 oktober 2006
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de zestiende november 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht