Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, ter bevordering van sturing op het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren, in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen regels op te nemen voor risicobegrenzing en de routeringsbevoegdheden te herzien;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]
1.
Provinciale staten dragen er zorg voor dat een krachtens artikel 16 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze wet, vastgesteld provinciaal netwerk uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van deze wet in overeenstemming is met artikel I, onderdeel C, artikel 23, van deze wet.
2.
De gemeenteraad draagt er zorg voor dat een krachtens artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze wet, vastgesteld routeringsbesluit uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding van deze wet in overeenstemming is met artikel I, onderdeel C, artikel 24, van deze wet.
3.
Een krachtens artikel 16 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze wet, vastgesteld provinciaal netwerk wordt gelijkgesteld met een provinciaal netwerk als bedoeld in artikel I, onderdeel C, artikel 23, van deze wet, voor zover dat netwerk met dat artikel in overeenstemming is.
4.
Een krachtens artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze wet, vastgesteld routeringsbesluit wordt gelijkgesteld met een besluit als bedoeld in artikel I, onderdeel C, artikel 24, van deze wet, voor zover dat besluit met dat artikel in overeenstemming is.
5.
Een krachtens artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze wet, verleende ontheffing wordt gelijkgesteld met een ontheffing als bedoeld in artikel I, onderdeel C, artikel 29 van deze wet.
Artikel III
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel IV
[Wijzigt deze wet.]
Artikel IVa
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet revitalisering generiek toezicht.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel VII
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 10 juli 2013
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2013
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel IVa
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht