Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de eigen verantwoordelijkheid ten behoeve van deelname aan het arbeidsproces en maatschappelijke activiteiten aan te scherpen, om het belang van scholing als essentieel element voor een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt te benadrukken en bij te dragen aan een versterking van de balans tussen rechten en plichten;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
[Wijzigt de Intrekkingswet Wet werk en inkomen kunstenaars.]
2.
[Wijzigt deze wet.]
Artikel XXXV. Inwerkingtreding [Materieel uitgewerkt per 01-07-2012]
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 22 december 2011
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel II. Wijziging van de Wet investeren in jongeren
Artikel III. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Artikel IV. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Artikel V. Wijziging van de Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders
Artikel VI. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet
Artikel VII. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
Artikel VIII. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet
Artikel IX. Wijziging van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie
Artikel X. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel XI. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel XII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Artikel XIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
Artikel XIV. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen
Artikel XV. Wijziging van de Wet inburgering
Artikel XVI. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
Artikel XVII. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Artikel XVIII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel XIX. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964
Artikel XX. Wijziging van de Wet op het consumentenkrediet
Artikel XXI. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Artikel XXII. Wijziging van de Wet participatiebudget
Artikel XXIII. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel XXIV. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Artikel XXV. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel XXVI. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel XXVII. Wijziging van de Ziektewet
Artikel XXVIII. Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand
Artikel XXIX. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag
Artikel XXX. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000
Artikel XXXI. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht
Artikel XXXII
Artikel XXXIII. Samenloopbepaling wetsvoorstel tot intrekking van de WWIK
Artikel XXXIV. Samenloopbepaling wetsvoorstel huisbezoeken
Artikel XXXV. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht