Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet OM-afdoening en enige andere wetten in verband met het wegnemen van enkele technische onvolkomenheden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het Wetboek van Strafvordering, de Wet OM-afdoening en enige andere wetten enkele technische onvolkomenheden weg te nemen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel II
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel VIII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
In strafzaken waarin voor het in werking treden van artikel II, onderdelen O tot en met R, artikel III, artikel IV en artikel VI van de Wet OM-afdoening voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig de artikelen 74 en 74c van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 36 en 37 van de Wet op de economische delicten, artikel 76 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen respectievelijk artikel 85 van de Waterschapswet, blijven de artikelen die door de artikelen I, onderdelen B en C, II, onderdelen B en C, en III van deze wet gewijzigd worden van toepassing zoals zij luidden voor het in werking treden van het desbetreffende onderdeel van de Wet OM-afdoening .
Artikel IX
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 3.]
Artikel X
[Wijzigt de Uitleveringswet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]
1.
De artikelen I, onderdelen B en C, II, onderdelen B en C, en III tot en met VIII van deze wet treden in werking op het tijdstip waarop de Wet OM-afdoening in werking treedt.
2.
De artikelen I, onderdelen A en D, II, onderdeel A, en IX tot en met XI van deze wet treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 april 2007
De Minister van Justitie
Uitgegeven de achtste mei 2007
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIIA
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht