Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2008.

Wijzigingswet Winkelsluitingswet 1976

Uitgebreide informatie
Wet van 20 mei 1992, tot wijziging van de Winkelsluitingswet 1976
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Winkelsluitingswet 1976 zodanig te wijzigen dat de tijden, gedurende welke een winkel voor het publiek geopend mag zijn, worden verruimd en een aantal andere wijzigingen in deze wet aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
Artikel 3, vijfde lid, van de Winkelsluitingswet 1976 geldt niet met betrekking tot de in artikel 2, eerste lid, onder a , van die wet voorgeschreven gewaarmerkte aankondigingen waarvan tot het in artikel VII, tweede lid, bedoelde tijdstip voor het aangeven van de openingstijden gebruik werd gemaakt.
2.
De raden van de gemeenten Baarle-Nassau, Sluis, Putte en Hulst kunnen, indien naar hun oordeel plaatselijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, vrijstelling van de in de artikelen 2, eerste lid, onder b en c , en 7 van de Winkelsluitingswet 1976 vervatte verboden verlenen. Deze vrijstelling kan voor de betrokken gemeente of voor enig deel daarvan niet verder gaan dan de vrijstelling die voor die gemeente of voor dat deel gold tot het tijdstip, bedoeld in artikel VII, eerste lid. De artikelen 13, tweede lid, en 14, eerste en derde lid, van de Winkelsluitingswet 1976 zijn van overeenkomstige toepassing.
3.
Ingeval op het tijdstip, waarop het in artikel I, onderdeel F, opgenomen vierde lid van artikel 9 van de Winkelsluitingswet 1976 in werking treedt, in een gemeente overeenkomstig een tot dat tijdstip geldende verordening meer winkels als in dat lid bedoeld bestaan dan waarvoor op grond van de derde volzin van dat lid ontheffing kan worden verleend, geldt die volzin niet met betrekking tot die bestaande winkels.
Artikel V
Vanaf het tijdstip, bedoeld in artikel VII, tweede lid, tot het tijdstip, bedoeld in artikel VII, eerste lid, worden de voorschriften van de artikelen 7 en 8 van de Winkelsluitingswet 1976, van de algemene maatregelen van bestuur, vastgesteld op grond van de artikelen 10 en 11 van die wet, alsmede van de gemeentelijke verordeningen, vastgesteld op grond van de artikelen 9, 11 en 15 a van die wet, zodanig toegepast dat, waar in die voorschriften met betrekking tot de zaterdag gesproken wordt van 17 uur, daarvoor wordt gelezen 18 uur en waar met betrekking tot andere werkdagen gesproken wordt van 18 uur daarvoor wordt gelezen 18.30 uur.
Artikel VI
De tekst van de Winkelsluitingswet 1976 wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.
1.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdeel A, B, C, D, onder 1, I en L, artikel IV, eerste lid, en artikel V.
2.
Artikel I, onderdeel A, B, C, D, onder 1, I en L, artikel IV, eerste lid, en artikel V treden in werking met ingang van het derde kalenderkwartaal na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 mei 1992
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de drie├źntwintigste juni 1992
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht