Wet van 25 november 2010 tot wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Winkeltijdenwet te wijzigen met het oog op inkadering van de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Winkeltijdenwet.]
1.
Een besluit van een gemeenteraad op grond van artikel 3, derde lid, onder a, van de Winkeltijdenwet dat vóór het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, van kracht is, en dat niet in overeenstemming is met het bepaalde in artikel I, onderdeel A, blijft van kracht tot ten hoogste één jaar na dat tijdstip.
2.
Op een besluit van een gemeenteraad op grond van artikel 3, derde lid, onder a, van de Winkeltijdenwet dat vóór het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, is genomen, is artikel I, onderdeel B, niet van toepassing.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 25 november 2010
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Uitgegeven de zevende december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht