Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet Ziekenfondswet

Uitgebreide informatie
Wet van 20 november 1991, houdende beperking van de contracteerplicht in de ziekenfondsverzekering en de bijzondere ziektekostenverzekering, invoering van de mogelijkheid een lager tarief in rekening te brengen dan het overeenkomstig de Wet tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet tarieven gezondheidszorg
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, vooruitlopend op verder gaande wijzigingen in wettelijke regelingen met betrekking tot de structuur en financiering van de gezondheidszorg, de contracteerplicht in de ziekenfondsverzekering en de bijzondere ziektekostenverzekering te beperken, de mogelijkheid te openen een lager tarief in rekening te brengen dan het overeenkomstig de Wet tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet tarieven gezondheidszorg aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
A.
1.
De ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Ziekenfondswet dan wel artikel 42, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met personen voor de inwerkingtreding van deze wet gesloten overeenkomsten vervallen, behoudens indien deze voordien zijn herzien, uiterlijk met ingang van 1 januari 1994.
2.
De ingevolge artikel 44 a van de Ziekenfondswet of artikel 42 a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor de inwerkingtreding van deze wet door de Ziekenfondsraad vastgestelde modelovereenkomsten en goedgekeurde uitkomsten vervallen, behoudens indien deze voordien zijn herzien, uiterlijk met ingang van 1 januari 1994. Tot het tijdstip genoemd in de eerste volzin blijven bepalingen van modelovereenkomsten en onderdelen van uitkomsten, welke niet met het bepaalde in artikel 45, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 43, eerste lid, van de in de eerste volzin genoemde wetten in overeenstemming zijn, buiten toepassing.
3.
Indien binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze wet geen regeling als bedoeld in artikel 46 a van de Ziekenfondswet onderscheidenlijk artikel 44 a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aan de Ziekenfondsraad is medegedeeld, stelt de Ziekenfondsraad binnen twee maanden zodanige regeling vast.
B.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
C.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
D.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt voor wat betreft artikel II, onderdeel A en onderdeel E, voor zover het betreft artikel 45, vierde lid, terug tot en met 1 januari 1989.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 november 1991
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Uitgegeven de eenentwintigste november 1991
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht