Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet Ziekenfondswet (beëindiging van medeverzekering van WSF-gerechtigden

Uitgebreide informatie
Wet van 2 juli 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om rechthebbenden op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering niet langer medeverzekerd te doen zijn in de ziekenfondsverzekering. Dat in verband daarmee artikel 4 van de Ziekenfondswet wordt gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
1.
Ten aanzien van een kind dat direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet studiefinanciering genoot ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering worden artikel 4, tweede lid, onder c , van de Ziekenfondswet en de daarop berustende bepalingen zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van deze wet toegepast, zolang dit kind ononderbroken die studiefinanciering geniet.
2.
Staking van de studie in de zin van artikel 10, vierde lid, van de Wet op de studiefinanciering is geen onderbreking in de zin van het eerste lid.
ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 juli 1997
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven vijftiende juli 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht