Wet van 24 december 1997, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de gronden te wijzigen voor de ziekenfondsverzekering van bepaalde categorieën van personen van 65 jaar en ouder en voor bepaalde categorieën van uitkeringsgerechtigden, jonger dan 65 jaar;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
ARTIKEL II
Verzekerden die op of na 1 juli 1994 verzekerd zijn geworden ingevolge artikel 3, eerste lid, onder c, van de Ziekenfondswet, zoals dat artikelonderdeel luidde onmiddellijk voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, worden geacht te hebben voldaan aan de in artikel 3, eerste lid, onder c, en zevende lid, van de Ziekenfondswet genoemde voorwaarden.
ARTIKEL III
In afwijking van artikel II kan de rechthebbende op een pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet die op de laatste dag van de maand voor de maand waarin hij de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, verzekerd was ingevolge een particuliere ziektekostenverzekering, en ziekenfondsverzekerd is geworden ingevolge het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Ziekenfondswet, zoals dat artikel luidde sedert 1 juli 1994 tot de datum van inwerkingtreding van deze wet, op zijn verzoek worden ontheven van de ziekenfondsverzekering. Bij ministeriële regeling wordt voorzien in hetgeen verder terzake regeling behoeft.
ARTIKEL IV
[Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen.]
ARTIKEL V
Een ontheffing van de ziekenfondsverzekering tot 1 april 1998, die is verleend met toepassing van artikel 16, vierde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen, zoals dit artikel luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze wet, geldt als een ontheffing van de ziekenfondsverzekering ingevolge artikel 3b, derde lid, van de Ziekenfondswet, tenzij de betrokkene vóór 1 augustus 1998 aan een ziekenfonds te kennen geeft niet langer gebruik te willen maken van de geboden mogelijkheid om niet verzekerd te zijn ingevolge de Ziekenfondswet . In laatstbedoeld geval is de betrokkene vanaf 1 april 1998 niet langer van de verzekering ingevolge de Ziekenfondswet uitgezonderd.
ARTIKEL VI
Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet op artikel 3, eerste lid, onder d, van de Ziekenfondswet.
ARTIKEL VII
[Wijzigt het bij koninklijke boodschap van 26 juni 1995 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland.]
ARTIKEL VIII
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1997
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1997
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht