Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (maximering reserves ziekenfondsen)

Uitgebreide informatie
Wet van 20 januari 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves ziekenfondsen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziekenfondswet te wijzigen teneinde de mogelijkheid te scheppen de hoogte van reserves van ziekenfondsen aan een maximum te binden en enige daarmee verband houdende andere wijzigingen in de regels inzake financiering van ziekenfondsen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
Artikel II
De ziekenfondsen brengen de reserves, gevormd op grond van het bepaalde krachtens artikel 19 van de Ziekenfondswet, zoals die bepaling luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, ten gunste of ten laste van de reserve Ziekenfondswet , bedoeld in artikel 43b, derde lid, van de Ziekenfondswet.
Artikel III
Voor de financiering van de kosten ingevolge de Ziekenfondswet over kalenderjaren, aangevangen voor de inwerkingtreding van deze wet, blijft het bepaalde krachtens artikel 19 van de Ziekenfondswet, zoals die bepaling luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.
Artikel IV
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]
Artikel V
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wijzigingswet Ziekenfondswet, Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen (wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, en uitvoeringsorganen volksgezondheid).]
Artikel IX
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt voor 1 januari 2004 aan de beide kamers der Staten-Generaal een verslag over de toepassing van artikel 43b, derde en vierde lid, van de Ziekenfondswet. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke wijze alsmede op welk tijdstip een voorstel van wet zal worden ingediend dat ertoe strekt de hoogte van de reserve bij wet te bepalen.
1.
De artikelen I, onderdelen A, B, C, D, E, F, voor zover het betreft de wijzigingen van artikel 43b, eerste en tweede lid, G, voor zover het betreft artikel 43c, III, IV, V, VI, VII, VIII en IX treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. De artikelen IV, V, VII en VIII, met uitzondering van onderdeel C, werken terug tot en met 1 juli 1999.
2.
Artikel I, onderdeel F, voor zover het betreft artikel 43b, derde, vierde en vijfde lid, en onderdeel G, voor zover het betreft artikel 43d, en artikel II treden in werking met ingang van 1 januari van het kalenderjaar na dat waarin de overige onderdelen van deze wet in werking zijn getreden.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 20 januari 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven eerste februari 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht