Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Wijzigingswet Ziekenfondswet, enz. (Zelfstandigen in Zfw)

Uitgebreide informatie
Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Zelfstandigen in Zfw)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om zelfstandigen, voor wie gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen, onder de ziekenfondsverzekering te brengen en de daaruit voortvloeiende toename van het aantal ziekenfondsverzekerden te compenseren door middel van een tijdelijke wijziging van de indexeringsmethodiek van de loongrens voor de ziekenfondsverzekering;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
1.
De toename van het aantal ziekenfondsverzekerden als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet wordt gecompenseerd door een tijdelijke wijziging van de indexeringsmethodiek, bedoeld in artikel 3a, eerste en tweede lid, van de Ziekenfondswet.
2.
De indexering op grond van de ontwikkeling van het indexcijfer der lonen, bedoeld in artikel 3a, eerste en tweede lid, van de Ziekenfondswet, wordt vervangen door een indexering op grond van de tabelcorrectiefactor tot het begin van het kalenderjaar in de loop waarvan de compensatie, bedoeld in het eerste lid, zou worden bereikt bij een ongewijzigde voortzetting van de in dat lid bedoelde tijdelijke wijziging van de indexeringsmethodiek.
3.
Bij de eerste keer dat de gewijzigde indexeringsmethodiek, bedoeld in het tweede lid, wordt toegepast, wordt het sedert 1 januari 1999 ontstane verschil tussen de indexering, bedoeld in artikel 3a, eerste en tweede lid, van de Ziekenfondswet en de indexering op grond van de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals bedoeld in dit artikel, mede in aanmerking genomen bij de vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Ziekenfondswet.
4.
Voor het kalenderjaar waarin de compensatie, bedoeld in het eerste lid zou worden bereikt bij ongewijzigde voortzetting van de tijdelijke wijziging van de indexeringsmethodiek, wordt bij algemene maatregel van bestuur het bedrag, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, onder a, 3c, eerste lid en 3d, eerste lid, van de Ziekenfondswet, op zodanige wijze vastgesteld dat de compensatie, bedoeld in het eerste lid, aan het einde van dat kalenderjaar is gerealiseerd.
5.
Toepassing van dit artikel vindt slechts plaats voor zover het in artikel 3, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet, bedoelde bedrag zoals dat voor het voorafgaande kalenderjaar werd vastgesteld, niet lager zal zijn.
6.
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de bedragen bedoeld in de artikelen 3c, eerste lid en 3d, eerste lid.
7.
Voor de toepassing van dit artikel is artikel 3a, eerste lid, eerste volzin, derde en vierde lid van de Ziekenfondswet van overeenkomstige toepassing.
8.
Voor de toepassing van artikel 9, tweede lid, tweede volzin, van de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering wordt een herziening van het in artikel 3, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet genoemde bedrag ingevolge dit artikel gelijkgesteld met een herziening ingevolge artikel 3a van de Ziekenfondswet.
ARTIKEL III
[Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.]
ARTIKEL IV
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 28 oktober 1999
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven vierde november 1999
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht